حب دنیا ...

بسم الله الرحمن الرحیم

علی‏ بن أبی‏ حمزة البطائنی‏، از اصحاب امامصادق و امام کاظم (علیهما السلام) و قائد (عصاکش) أبوبصیر بود. او در زمان امامموسی ‏بن جعفر (علیه السلام) مقام‏ والایی یافت و وکیل حضرت گردید. محبوس بودنطولانی امام کاظم (علیه السلام) سبب شد که اموال زیادی در نزد وکیلان حضرت جمع شود. حب دنیا و علاقه به اموال موجب شد که بعضی از آنان امامت امام رضا (علیه السلام) راانکار کرده و اموال‏ امام را به نفع خود ضبط کنند. آنان ادعا کردند که امام کاظم(علیه السلام) زنده است و در آینده ظهور خواهد ‌کرد. علی ‏بن‏ أبی‏ حمزه از سراناین گروه، که واقفه نامیده شده ‏اند، است. نویسندگان کتابهای رجال و تراجم او رانکوهش و لعنت کرده‌اند و وی رابنیان‌گذار گروه واقفهدانسته‌اند.

مقدار پولی کهپس از شهادت امام کاظم (علیه السلام) نزد علی ‏بن أبی‏ حمزه بود سی هزار دینارگزارش شده است. او و هم‌فکرانش برای‏ دست‌یابی به حطام دنیا با امام رضا (علیهالسلام) به مخالفت پرداختند. چون رهبران واقفه از وکیلان امام موسی‏ بن جعفر (علیهالسلام) بودند و نزد مردمان وجهه و آبرو داشتند برخورد با آنان سخت و مشکل می‏نمود،ولی بر اثر کوشش امام رضا (علیه السلام) و یاران وفادار و مخلص ایشان این توطئهناکام ماند و طریق صحیح امامت برای مردمان روشن شد.

امام رضا(علیه السلام) علی‏ بن أبی‏ حمزه رالعن کردهو او رابه عذاب جهنم وعده داده است. این نکته نشانگر سختی راه و بد‌عاقبتی کسانی است کهحتی عمری در محضر معصومین (علیهم السلام) بوده‏اند.

 برگرفته از جزوه تاریخ حدیث ١

/ 0 نظر / 17 بازدید